Софтуерни решения, подходящи за всеки бизнес

Продукти

Разработваме качествени продукти в помощ на бизнеса

Счетоводство

АС2012 е решение за цялостна автоматизация на оперативната счетоводна отчетност на фирмата. Отговаря на маждународните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на Закона за счетоводство на България и неговите тълкователни нормативни документи.

Склад

Складова програма имаща за цел да обслужи процесите протичащи в складовите помещения. Приложението му е както в специализирани складови стопанства така и в различните типове складове в производствени предприятия, в складове на магазини и заведения и други.

Работна заплата и ЛС

Продуктите автоматизират процеса по изчисляване на месечните възнаграждения на персонала. Генерира справки, необходими за икономически анализи и за целите на управление, отпечатва служебни бележки, удостоверения, уведомления и други. Изготвя декларации , съгласно изискванията на НАП и НОИ.

ERP и CRM решения

EnterpriseOne® e съвременно ERP решение, което покрива всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси в една компания. Системата представлява едно цялостно бизнес решение.

Опознай бизнесa си в детайли

30 години правим удивителни продукти за да улесним Вашият ден

Ние вярваме, че софтуерът трябва да Ви помага да минимизирате рисковете и разходите и да подобрите възможностите си за развитие.Подходящото софтуерно решение за Вас е от съществено значение за да продължавате в правилната посока към желаният успех. За да постигнете целите си е важно да имате видимост над всички сфери и дейности, за да взимате правилните решения.Начинът по който Ви помагаме е като Ви осигуряваме необходимата информация и инструменти за извършване на ежедневни операции и анализи на управленско ниво, чрез добре проектирани, удобни за използване софтуерни решения.Нашите решения са доказали ефективност във фирми учреждения с разнороден тип дейност:финансови,бюджетни,търговски строителни,производствени и др.

  • Качество

    Не ни удовлетворява нещо по-малко от отлично качество, което ще ви осигури един по-приятен работен ден.Вярваме в простите решения, не сложните и Ви гарантираме работа без усилия.

  • Гъвкавост

    Помагаме Ви да се адаптирате към бързо променящата бизнес среда.Само с няколко настройки вече можете да работите, по начин който е нужен или желаете.

  • Поддръжка

    Ние вярваме в добрите отношения с клиентите, което ни позволява да направим ежедневните им задачи лесни и удовлетворяващи.

Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client Client

Съобщения

Нова версия на BankDocs

Във връзка с указанията на БНБ за новите образци на платежни документи Алгос има актуализирана версия на софтуера за тяхното генериране, BankDocs 10, която може да изтеглите от : тук.

. Стойността на лиценза за приложението се равнява на един час системна помощ чрез отдалечена поддръжка по официалната ценова листа на Алгос ООД: тук. За допълнително работно място се доплаща 10 % от цената, както е по ценова листа на Алгос.

. За да генерираме вашия лиценз, на имейл office@algos.bg изпратете данни на фирмата за издаване на фактура. След като бъде заплатена фактурата, моля да ни изпратите копие на платежното нареждане отново на office@algos.bg, както и генерирания код от формата за регистрация.

ПРОМЕНИ В ДДС 0Т 01.07.2022

Съгласно измененията в ППЗДДС (ДВ бр. 59/26.07.2022) в АС2012 са отразени промените в дневник „Покупки” и дневник „Продажби”, както следва:
– Отчитане на гориво с нови „Вид документ” съответно с код 50 – Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации и с код 83 – Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за гориво.
– Отчитане на продажба на хляб и брашно с нови „Вид документ” с код 84 – Отчет за продажба на хляб и с код 85 – Отчет за продажба на брашно.
Отчитане на „Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб и брашно”: добавени са следните нови кодове „Вид сделка” за дневник „Продажби”: 40, 41, 42 и 43.
Добавени са следните нови кодове „Вид сделка” за дневник „Покупки”: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47.

Осчетоводяване и префактуриране при компенсации от държавата

Съгласно т.15, §1 от ДР на ЗДДС, изречение второ, не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи. Компенсацията е свързана с покриване на разходи, а не с доставки, и не възниква и задължение за издаване на фактури. Това е така, тъй като по смисъла на чл.113, ал.1 от ЗДДС, задължение за издаване на фактура възниква само за документиране на извършена доставка или за авансово плащане по доставка. Подробна информация може да откриете тук.

. Към момента ФСС АС2012 не разполага с функционалност за въвеждане на суми след облагане с ДДС в модул Фактуриране. Компенсациите при префактуриране е необходимо да бъдат отразени в друг документ, съпътстващ издадената фактура.

Изменения в ППЗДДС

Във връзка с промените в ППЗДДС за складиране на стоки до поискване има нова версия на ПП АС2012. Ако не прилагате този режим не е необходимо да променяте нищо в начина си на работа. Ако обаче попълвате необходимите регистри, можете вече да го правите през АС2012. За клиентите, които попълват регистрите изготвихме указание, което можете да заявите на нашия мейл адрес. Можете да се запознаете и с допълнителните разясненя на НАП: тук.

Промяна на банкова сметка

Уважаеми Партньори, С настоящето уведомително писмо Ви уведомяваме, че като следствие от вливането на „Банка Пиреос България“ АД в “Юробанк България” АД ще настъпи промяна в нашата банкова сметка. „АЛГОС“ ООД считано от 17.11.2019 г ще бъде със следната нова банкова сметка: Банка: Юробанк България АД Сметка: BG13BPBI81701600012216 Банков код: BPBIBGSF Старата банкова сметка с IBAN: BG21PIRB80731600012216 ще бъде активна до 16.11.2019г, след което ще бъде закрита.

Активационни ключове за ASWin

Уважаеми клиенти, считано от 01.09.2018 г. се прекратява издаването на активационни ключове за ПП ASWin. Клиентите, които имат договор за AС2012, могат да конвертират своите дании, за целта може да се изтегли следният помощен файл от тук.

Можете да се обърнете и към служителите централния офис или към нашите дистрибутори. За клиенти, които имат желание да подпишат договор за новият продукт АС2012 предлагаме отстъпки от цената за конвертиране.

Дълготрайни активи в БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Съгласно Чл. 65 от ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО в сила от 01.01.2016 Обн. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г – Амортизациите в бюджетните предприятия се начисляват въз основа на акт на Министерския съвет. Чл. 64. гласи, че за отчитането на определени стопански операции, активи и пасиви на бюджетните предприятия министърът на финансите може да определя условия и ред на документиране, форма и реквизити на счетоводните документи, които са задължителни за прилагане. След публикуване на указания на Министерство на финансите ще Ви предоставим модул „Дълготрайни активи” към АС2012 с възможност за начисляване на амортизации, инвентаризации на ДА, справки. Въвеждане на данни в Модул „ Дълготрайни активи” може да става ръчно или чрез конвертиране на данни от excel или старо приложение DA07

Клиентите за нас

Алгос търси партньори и дистрибутори за разпространение на своите софтуерни продукти на територията на гр. София и цялата страна. Разпространението на продуктите не изисква първоначална инвестиция от дистрибутора, но наличието на опит в областта на Счетоводството и ТРЗ ще са необходими за успешната работа.