Счетоводна програма – АС2012

Б

Б

Б

УПРАВЛЯВАЙТЕ ЕФЕКТИВНО ФИНАНСИТЕ СИ С ТОЧНОСТ

Решението предоставя гъвкави функциоалности и бързи и лесни настройки за работа спрямо вашите нужди. Автоматизираните и конфигурируеми процеси повишават вашият контрол. Вие определяте вътрешните настройки за да съвпадат с начина, по който вие водите вашите финанси.

 

 

 

Oсновата на вашата счетоводна система

Ключът към ефективното използване на системата е в правилната настройка на сметкоплана.

Работете с най-правилният за вашият бизнес индивидуален сметкоплан , разрабетен спраямо вашите нужди с колкото нива на аналитичност са ви необходими и проследявайте количества и средни цени за материални и валутни сметки.

Определяйте всяка сметка самостоятелно, така че да дава желаната от Вас аналитична информация. Сметките могат лесно да бъдат добавяни и редактирани.Системата предоставя изключително големи възможности за разгръщане аналитичното развитие на всяка сметка, следене на количества (материали, стоки, валути, дълготрайни активи), изчисляване на формули и автоматично приключване.

Работете с множество валути, материали,локации, контрагенти

Номенклатурите представляват списъци с различни елементи за всеки, от които трябва да се води отделна аналитична партида (валути, активи, МОЛ, материали и др.)

Задаването на номенклатури може да се извърши преди разработване на индивидуалния сметкоплан от  или заедно с определяне на сметкоплана.

 

Увеличете оперативната ефективност

Ускорете счетоводни операции чрез макросите с които автоматично генерирате често повтарящи се счетоводни операции, като задавате само променящи се параметри (суми, дати и др.).

Приключвайте сметките без усилия, чрез автоматичното приключване на сметки. Въвеждайте с лекота счетоводните операции, чрез създаденият за това изключително удобен редактор.

Редактирайте свободно счетоводните записвания в цялата счетоводна година.

Генерирайте бързо точни справки и отчети

Можете да видите във всеки един момент състоянието на бизнеса си,като генерирате автоматично точни отчети като ОПР, Баланс,оборотна ведомост, отчет за паричния поток и главна книга за произволен период от отчетната година, за да получавате детайлна информация за това как се развива вашият бизнес.Следете отчетите по параграфи.Отчетите са лесно настройваеми за да виждате само това, което искате.

Изготвяйте подробни аналитични и хронологични справки във форма зададена от вас за произволен период от отчетната година.

Улеснете изготвянето на справки като филтрирате по период, номер на документ, папка и други атрибути на счетоводното записване.

Отчитайте без усилия задълженията по ДДС

Водете лесно Дневник на покупките и продажбите. Попълването на Дневниците може да става както и ръчно така и автоматично от данните в счетоводната система.

Подготвяйте и предавайте безпроблемно дискета с дневниците по ЗДДС.

Улеснете изготването на декларация VIES (Value Added Tax Information Exchange System) и справка – декларация по ДДС.

Управлявайте дълготрайните активи

Автоматизирайте изцяло воденето на дълготрайните активи с АС2012, който отговаря на най-новите нормативни документи. Въвеждането на данните се извършва с помощта на специализиран входен редактор, който осигурява контрол за коректност на данните.Осигурете си свобода при оформяне на екраните за въвеждане на данни за отделните групи ДА.

Освен стандартните за този вид продукти амортизационна таблица и амортизационен план, имате възможност за извеждане на голямо многообразие от справки, оформени посредством макети в съответствие с желанието на потребителя.

Фактурирайте бързо

Издавайте бързо различни видове документи – фактури, проформи фактури, отчети за продажби, ПКО, стокови разписки, протоколи по ЗДДС . Генерирайте справки за издадените документи за произволни периоди.Получавайте необходимата информация чрез анализ по клиенти/стоки, неплатени, рекапитулация.

Определяйте сами съдържанието чрез настройка за определяне на колоните, който желаете да се попълват във фактурата.

Създавайте неограничен брой макети за печат, чрез функцията за шаблони за фактура.

Изпращайте електронни фактури чрез експорт към eFaktura.

Контролирайте Касата

Издавайте бързо и лесно различни видове ордери.

Генерирайте справки за движението и нали

чностите на касата (касова книга) в лева и валута за произволен период, както и за издадените ордери по контрагенти и основание за издаване.

Издавайте авансови отчети в лева или валута. Опцията за преоценка на валута позволява да се преоценяват валутни наличности.

Запазете данните си

Архивирайте данните си за минали години чрез,разработената специална архивираща система, характеризираща се с висока степен на компресия и сигурност на архива

Администриране и сигурност


Програмата разполага с големи възможности за администриране, както в еднопотребителски така и в многопотребителски вариант:
– работа с потребители – добавяне, изтриване;

– права на достъп;

– конфигуриране в зависимост от наличния хардуер – работи с различни модели принтери, като се настройва индивидуално за всеки от тях.

-AC2012 съвместим с Регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR

 

АC2012 отговаря на международните стандарти за водене на счетоводна отчетност, както и на изискванията на закона за счетоводство в България и неговите тълкователни нормативни документи.

АC2012 използва най-новата технология на Майкрософт в областта на база данни MS SQL Server.Системата е с централизирана база данни и отговаря на индустриалните стандарти/оторизиран достъп,заявки, дефиниране на структура и др./.

 

 Цени