Подробности относно новите положения в ЗКПО

От началото на 2016 година влязоха в сила и новите положения в Закона за корпоративното подоходно облагане. Промените касаят следните сфери: 1. Обоснованост на документално ниво, съгласно която един счетоводен разход придобива качеството на данъчна цел в случай, че е прикрепен първичен счетоводен документ съгласно Закона за счетоводството. Този документ трябва да отразява ясно и[…]

Новият Закон за счетоводството

    След като ЕС издаде своите Директива 2013/34/ЕС и Директива 2014/95/ЕС от 22.10.2014 г., българските законодатели трябваше да приемат нов Закон за счетоводството, в който да транспонират (пренесат със същото значение, но според спецификата на правната действителност, конкретно у нас в България) основните им правни норми и принципи. Така, в края на 2015 година новият[…]