Спънките за бизнеса при данъчните и осигурителните плащания

В края на миналата година, между Ноември и Октомври месец, БСК направи проучване – Време за плащане на данъци, което имаше за цел да проследи кои са основните спънки и проблеми за съвременния бизнес у нас, когато става въпрос за плащане на данъчни и осигурителни задължения. Оказа се, че проблемите за бизнеса съвсем не са малко и че има много процедури и бюрократични елементи, които им отнемат твърде дълго време за разрешение. Представяме част от резултатите от проучването, които след като бяха обобщени, доведоха до следните изводи:

 

 1. Огромен човешки ресурс и много време отнема адаптирането на отделните административни процедури в бизнес структурите към новите промени в законите. Най-често, става въпрос за подмяна на декларации, бланки, платежни разписки, а също така и на инструктивни и задължителни срокове и цели режими и институти както от търговското, така и конкретно от финансовото право. Има декларации, нужни за целите на осчетоводяването, които са били променяни по осем пъти само в рамките на една година.
 2. Друго затруднение представлява изискването за създаването на няколко копия на цели комплекти документи, свързани с доказването, установяването или оспорването на публични задължения в сферата на данъците и осигурителните вноски. Това изискване се налага и в частни хипотези – за фирми, които са в ревизия или данъчна проверка.
 3. Оформянето и подаването на справки за краткосрочен – за определен период – и за цялата година статистически отчет също отнема прекалено много време на бизнеса.
 4. Заверяването и удостоверяването на осигурителния стаж на работника, както и финалното оформление на комплекта с документи за излизане в пенсия, са не по-малко трудоемки и бавно протичащи процеси, твърдят резултатите от анкетата.
 5. Не по-малко време чака бизнесът и за справка относно наличие или липса на такова а на данъчно или осигурително задължение при клонова дейност на предприятие или при фирма, която се намира в населено място без териториално поделение на НАП.
 6. Според анктираните, официалната страница на НАП, която по принцип трябва да има за цел изясняване на много неуточнени или неразбираеми за неюристи въпроси в законите, всъщност, още повече обърква хората. Става въпрос за противоречащи становища и примери в сайта.

 

Всичко това наложи необходимостта на данъчната администрация да внесе промени (на този етап само предложения за такива) в своята дейност, с цел намаляване тромавостта на процеса по плащането на данъчни задължения и такива, свързани със социалното осигуряване. Ето част от удачните мерки, които бяха предложени и биха могли да подпомогнат порочната и не особено бърза дейност на органите по приходите в момента:

 

 1. Да се даде шанс удостоверяването на наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК да става по дигитален път. За тази цел ще се ползва електронен подпис.
 2. Да се изчисляват и изплащат всички парични обезщетения за временна неработоспособност (от НОИ) по електронен път.
 3. Да се въведе лимит за годишните промени в данъчните и осигурителни закони или поне в частта с документацията и сроковете
 4. Да се прави постоянен анализ дали горе посочените промени изобщо са довели до някаква полза – най-вече за средните и малки предприятия у нас.
 5. Да няма задължително правило за съставяне на дневници, включващи покупки и продажби по ЗДДС, което вече се разпространи като правило в ЕС
 6. Да не се удостоверява пенсиониране за срокове след 2000 година
 7. ФЛ да не плащат такси за данъчни или осигурителни вноски, а за ЮЛ да са минимални, в случай че плащанията стана в предложените за откриване дирекции на НАП към общинските центрове
 8. Абсолютно всички документи за попълване към НАП да са налични за сваляне и разпечатка в официалния сайт на агенцията
 9. Да има шанс за плащане на публични задължения по електронен път чрез електронно банкиране, което в момента е възможно само чрез
 10. НАП да подобри страницата си изцяло, както и сървърите си.