Основни разяснения за ДДС в България – Фактури

В последната част от рубриката ни, свързана с общи разяснения за ДДС, ще се спрем на фактурите. Ето какво трябва да знаем относно тях в най-генерален план.

 Задължително ли е издаването на фактури?

Ако доставчикът е регистриран за ДДС, той е длъжен да издава фактури. Те се издават за съответната реализирана услуга или стока, както и в случаите на авансово плащане. Ако обаче самото реализиране се документира с протокол, фактура се пропуска. Освен това, следните основания изключват задължението за издаване на фактура:

 1. Ако получателят не е задължено ФЛ по ЗДДС
 2. Ако се доставят финансови услуги без ДДС
 3. Ако услугите или стоките са за застраховка без ДДС
 4. Ако услугата или стоката е самолетен билет
 5. Ако доставката е безвъзмездна
 6. Ако доставките са реализирани по дигитален път и от лица не от ЕС

Съдържание на фактурата:

 1. Име на документа
 2. Входящ (уникален) номер от 10 арабски цифри
 3. Гриф от оригинала на фактурата
 4. Дата на издаване
 5. Име, адрес или номер за идентификация на задълженото лице
 6. Име, адрес или номер за идентификация на получателя на стоката или услугата
 7. Информация за стоката
 8. Дата, на която задължението става изискуемо
 9. Стойността на доставката без данъка
 10. Ставка
 11. Крайна стойност за изплащане

Срок за съставяне на фактурата

Фактурата се издава както на хартиен, така и на дигитален носител. Срокът за това е до 5 дни от събитието за данъчното задължение. При предварително плащане, срокът се брои от самото плащане. А при ВОД – 15-та дата от месеца, следващ този на самото събитие. Ако все пак, издавате електронна фактура, имайте на предвид следните изисквания:

 1. Потвърждението при получаване на фактурата е задължително
 2. Гаранция за оригиналност на фактурата
 3. Фактура по дигитален път не може да се издаде, без да има наличен електронен подпис

Забележка 1: Ако една фирма е и получателят, и доставчикът на услуга / стока по ЗДДС, тя издава на себе си фактури. Тук обаче трябва да има писмен документ, удостоверяващ тези факти, а също така и налична процедура за извършване на всяка отделна фактура.

Забележка 2: Фактурите могат да се издават и в чужда валута, като за държави членки на ЕС, ползването на различна от еврото валута, трябва да бъде обвързано с курса на еврото от датата на настъпване на изискуемостта за данъка.

Забележка 3: Фактурите и всички документи, свързани с ДДС се пазят в срок от 5 години след като приключи давностния срок за публичните задължения. Самото съхраняване може да е и електронно, но в този случай, доставчикът задължително трябва да осигури достъп до този архив.