Възстановяване на данъка добавена стойност

В третата част на рубриката ни, посветена на ДДС в България, ще говорим за възстановяване на данъка добавена стойност.

Какви са основанията за възстановяване на ДДС?

Един календарен месец е срокът, наричан от закона данъчен период. Следователно едно данъчно задължено лице отчита своя данъчен резултат на база месец за месец. Този резултат е или внасяне на данък, или възстановяване на такъв. Срокът за внасяне, както вече казахме е до 14-ти на следващия месец, докато за възстановяване е през следващите 2 месеца, като този резултат ще се приспадне за резултат, който изисква внасяне.

В случай, че едно задължено лице реализира повече покупки или разходи от придобивки през последните три данъчни периода, то получава право на ДДС възстановяване. Това е основание, а самият процес по неговото потвърждение се поема от длъжностните лица на НАП, които правят или ревизия, или проверка. Самото възстановяване се осъществява през идния месец след подаването на справката-декларация за последния данъчен период. В случай, че има ревизия или насрещна проверка обаче, този срок се удължава.

Възможно ли е възстановяване без налична ДДС регистрация?

Според една директива на ЕС това е възможно, следователно и за България е. Това се случва, когато едно лице не е регистрирано по ДДС, задължението е в тази страна, но лицето има регистрация в друга такава, която също е членка. За да получи право на възстановяване, лицето задължително трябва да подаде заявка до държавата, към която се начислява самото възстановяване на данъка. Това трябва да стане до 30.10 от календарната година след тази, чийто ДДС ще се възстановява. Решението за възстановяването се взема в рамките на 4 месеца.

Кои са основанията за право на възстановяване на данък добавена стойност на чуждестранно лице?

  1. Това лице е без постоянен адрес, седалище или място на управление в тази страна.
  2. Лицето няма реализирани доставки или услуги в страната на закона за ДДС, където ще се търси възстановяване. Това правило не важи в случай на транспортни международни услуги и доставки, чийто данък е изискуем.
  3. Лицето е от страна, в която се възстановяват ДДС.

 

Полезна информация за международните доставки на стоки и услуги

 Какво трябва да знаем за стоките и услугите, които ще се изнасят?

  1. За стоките, на първо място, имайте на предвид, че ВОД има когато едно лице извършва доставки на друго такова и двете са от ЕС и са регистрирани по ДДС. При тях няма начисляване на ДДС, въпреки че има напускане на страната от стоката.
  2. За услугите, знайте, че има начисляване на ДДС дори в случай, че в държавата се намира постоянния обект на бизнеса към бизнес доставките. Това правило обаче не важи за онези хипотези, при които данъчно незадълженото лице не е установено в ЕС и самите услуги са свързани с интелектуална дейност (пример: софтуер, реклама и т.н.). Тук място на изпълнение ще се счита държавата на получателя, а не държавата на основна дейност и постоянен обект.

 Какво трябва да знаем стоките и услугите, които ще се внасят?

ВОП се нарича процеса при вътрешнообщностно придобиване или преминаване на стока от различна страна на ЕС от доставчик, който е регистриран по ДДС в същата тази друга държава. Именно поради това, ВОП силно прилича на вноса, защото и в двата случая стоките или услугите пристигат в България. При вноса обаче винаги имаме митнически контрол и ДДС. Такива няма обаче при ВОП, където съществува само задължението за начисляване сам на себе си за 20% ДДС, което може да се върне с данъчен кредит. В случай, че дадената стока или услуга не се реализира в държава от ЕС, тя може да се освободи от митническия контрол със специална митническа декларация и плащане на ДДС на митницата.