Н-18 и СУПТО

Указание за попълване на приложение №32 от Наредба Н-18:   Указание

Алгос ООД организира семинар на тема Н-18. Семинарът  се проведе на 16.08.2019 г.  в Гр. София.

Програма на семинара можете да видите тук: Програма

Линк към събитието във Facebook, от където ще пуснем излъчване на живо: Семинар

Влезте в Събитието във Fecebook на посочения линк и влезте в панел ДИСКУСИЯ за да гледате запис:

face

През септември 2018 г. беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените са свързани с  отчитането на продажбите /сторно операциите/ в търговските обекти, с въвеждането на изисквания към софтуерите за управлението им,  към производителите/разпространителите и ползвателите на такъв софтуер, както и  към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Целта е да се елиминират възможностите за  манипулиране на фискалните устройства, които са в експлоатация в момента, като се въвежда изискване за предаване на информация за всеки фискален/системен бон за извършена продажба на стоки/услуги в търговските обекти  в рамките на до пет минути към сървърите на НАП. Това, от една страна, ще гарантира лоялна конкуренция между участниците на пазара, а от друга –  ще предостави възможност за осъществяване на граждански контрол – чрез отпечатания на  фискалния/системния бон двумерен код (QR код). Чрез сканирането на кода клиентите ще  могат да  проверяват коректното отчитане на направените от тях покупки в търговските  обекти.

С измененията на Наредбата се въвеждат  и промени в реда за издаване и отнемане на разрешения за техническо обслужване и ремонт на ФУ и ИАСУТД.

При използване на софтуер за управление на продажби в търговски обектиq същият трябва да бъде свързан с фискалното устройство, с което се регистрират и отчитат оборотите в обекта.

Производителите или разпространителите (вносители) на софтуер за управление на продажби трябва да декларират пред НАП, че той отговаря на новите изисквания на Наредба Н-18 (посочени в Приложение № 29). Търговците, които използват такъв софтуер, от своя страна, трябва да подадат информация в приходната агенция за него.

Въвеждат се и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Данните, които трябва да бъдат подадени, са посочени в Приложение 33 на Наредба Н-18.

Често срещани същращения и понятия

ТО – Търговски обект – Според допълнителни разпоредби в ЗДДС т.41 “Търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

СУПТО – Софтуер за управление на продажбите в търговски обект

ФУ – Фискално устройство

ФБ – Фискален бон

УНП – уникален номер на продажба

ИАСУТД – Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (това е по-скоро софтуер, функционално приравнен на ФУ, използван от големи данъкоплатци. Това не е СУПТО).

Какво представляват промените по Наредба Н-18 и какви са сроковете?

Промените по Наредба Н-18 засягат всички фирми, опериращи на територията на България, които приемат плащане в брой.

Промените са свързани с фискалните устройства и поставят изцяло нови изисквания към софтуерите, които се използват за управление на продажбите в търговските обекти.

Бизнес практика, която вече не е позволена е следната:

В търговски обект (магазин), продажбата се въвежда (маркира) в софтуер, но касовата бележка се набира на бутоните на касовия апарат отделно. Това вече не е позволено.

Важни крайни срокове по Наредба Н-18

29.03.2019 г.

Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

31.03.2019 г. 

1. Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка. 

30.06.2019 г.

1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите. 

31.07.2020 г.

Всички търговци – независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 август 2020 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.  Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 30 септември 2020 г.

31 юли 2020 г.

 Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата.

Изисква се генериране на уникален номер на продажба (УНП)

При редица бизнеси е възможно да има многократно извършване на поръчки, които накрая се плащат наведнъж. При досегашния режим на отчитане беше напълно възможно в този случай да се издаде накрая една обща фактура и да се плати с една касова бележка цялата сума.

Новите промени в Наредба Н-18 забраняват подобна практика!

Всяка поръчка следва да се оформа като отделна продажба (по смисъла на Наредба Н-18) и да има генериран УНП. Всеки фискален бон трябва да съдържа (един) номер на УНП. Това налага изводът (потвърден от НАП), че при наличие на множество УНП, се издават множество фискални бонове.

При много плащания по една продажба, трябва ли да се генерират отделни УНП?

Не.

Една сделка (по термините на софтуера), ако е оформена като една Продажба (по термините на Наредба Н-18), би следвало да има генериран един УНП. Този УНП трябва да се посочи на всички фискални бонове.

Може ли да се плати по продажба, за която не е генериран УНП?

Точка 10 от Приложение 29 към чл. 52а от Наредба Н-18 изисква при печат на ФУ задължително да се включва УНП на продажбата, по която се плаща. Това означава, че ако за продажбата няма генериран УНП, по нея НЕ може да се плати в брой. Необходимо е тази продажба да бъде сторнирана и да се създаде отново (или да се плати по банков път).

Софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

Промените, свързани с фискалните устройства бяха широко медийно отразени. Но промените, свързани със софтуерите за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), макар и изцяло нови и изискващи много по-сериозни промени, като цяло не се дискутират толкова широко, поне към момента.

В кои обекти трябва да се ползва лицензирано СУПТО и за кои – не?

В обектите, в които се плаща в брой, е необходимо лицензирано СУПТО (и съответно – да се генерира УНП за всяка продажба). За останалите – не е необходимо.

Ако в цялата фирма никъде не се приемат пари в брой, не е необходимо да се лицензира СУПТО въобще.

Мога ли да тествам търговски софтуери?

За съжаление, последните промени в Наредба Н-18 изрично забраняват използване на тестов режим на СУПТО в търговските обекти. Съгласно т.20 от Приложение 29 към Чл.52а на Наредба Н-18:

„20. Софтуерът не притежава възможност за работа в тестови режим, режим за обучение или друг подобен.“

Препоръчваме в ТО просто да не се правят тестове. Това може да се прави в контролирана среда извън ТО.

Колко често трябва да се подновява лицензът на СУПТО и съответно да се декларира в НАП?

Съгласно чл. 52б и чл. 52в от Наредба Н-18, производителите/разпространителите трябва да подават информация за всяка нова версия на произвежданите/разпространяваните от тях СУПТО.

Съгласно 52з, ползвателите на СУПТО трябва да подават (с електронен подпис) информация към НАП за използваните от тях версии на СУПТО.

Т.е., и производителите/разпространителите и потребителите трябва да подават информация за ВСЯКА нова версия на СУПТО.

Мога ли да продължа да отчитам продажбите в софтуер и да отпечатвам касова бележка на касов апарат?

Не.

Това е основна промяна с новите текстове на Наредба Н-18.

Касовите апарати отиват в историята. Освен за най-малките ТО, които въобще не притежават компютър или ТО в малките села, касовите апарати с бутони повече няма да се използват. Ако касовият апарат има режим фискален принтер (и е съобразен с новите законови изисквания), то той ще продължи да може да се използва.

За да бъде пределно ясно изяснено, вече НЕ Е допустимо да се въвеждат (маркират) продажбите в СУПТО, а касовата бележка да се отпечатва отделно (след въвеждане на сумата на ръка). СУПТО вече трябва да е свързано с ФУ и да отпечатва автоматично касовата бележка.

Ресурси:

Наредбата може да се изтегли от следния адрес: http://nap.bg/document?id=1265

Можете да посетите отворен форум тук: http://cash.erp.bg

Отворени дискусионни групи във Фейсбук:

https://www.facebook.com/groups/368449823958448/

https://www.facebook.com/groups/supto.bg/

СЕМИНАР на НАП – 14.12.2018 г. – https://www.youtube.com/watch?v=NX5C-1bm7Gk

Среща БСК: https://www.youtube.com/watch?v=NwF7lTpXrQM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR218H5xRy5IGwbgeMZX5Zb_Z-7154jOZdQ3RS4-zuNtdOTPOevpjnEFi44

Доклад на БАИТ след среща с НАП – 28.01.2019 г. – http://www.bait.bg/novini/bait-provede-finalna-diskusiya-s-nap-vav-vrazka-s-naredba-no-n-18

Списък СУПТО в НАП:https://inetdec.nra.bg/pls/pub/home.html#/goto:dec2009.REGREPSOFT.home

Регистър на одобрени модели Фискални устройства от НАП:http://www.nap.bg/page?id=446

Информираме, че имаме нов  модул Продажби  АС Sales – лицензиран в списъка на НАП под номер 239 , които ще има връзка със счетововдната система АС2012, но ще може да работи и без нея. В момента се провеждат тестове с новите фискални принтери и касови апарати. Към момента работим с фискални устройства на Eltrade, Daisy и Datecs.

Клиентите, които приемат плащания в брой и  използват продукт за фактуриране INV на АЛГОС- този продукт няма да бъде приведен в съответствие с изискванията на наредбата.

Какво трябва да направвя?

  • На първо място е добре ако приемате плащания в брои (както и с крта), да се запознаете с новите изисквания.
  • Необходимо е да закупите фискално устройство одобрено от НАП
  • Трябва да имате и договор със сервизна фирма за ФУ
  • Ако желаете в търговският обект да работите със Софтуер за управление на продажбите трябва също да го изберете от списъка с одобрените в НАП – адрес. Необходимо е да имате договор с доставчика на СУПТО.
  • Необходимо е да регистрирате в НАП, кой софтуер и коя версия използвате.
  •  Трябва и всяка нова версия на програмата да се декларира от ползвателите в НАП.

Възможни проблеми и неизяснени от НАП случай:

  1. Частиччни плащания – към момента няма тълкования от страна на НАП как трябва да се процедира при частичния плащания по една продажба
  2. Какво се случва ако се развали/блокира ФУ
  3. Какво се случва ако в ТО стане невъзможно да се работи със СУПТО (например ако поради вирус няма възможност да се работи със СУПТО) към момента няма официално тълкование от НАП кава е процедурата. Нашият съвет – осигурявайте редовно архиви на СУПТО за извършените продажби. Като тези архиви остават само за справки, за сега не е позволено да се въвеждат отново в СУПТО. Решението е единствено в най-кратки срокове да се възстанови СУПТО и да се зпаочне работа.

Има още редица проблеми, за които не са ясни процедурите.

Възможни проблеми има на всяка стъпка от процеса – проблеми с ФУ, проблеми с мобилен оператор, проблеми със СУПТО, проблеми с връзката и сървърите на НАП.

За съжаление ще е необходимо да се запознаете с процедурите (поне тези изяснени в наредбата) как и кога се работи с кочани бележки и фактури и какво се случва при възстановяване на работата на което и да е от устройствата или връзката.

Колко ще ми струва?

Тъй като ще Ви е необходимо ФУ, което е одобрено от НАП, ще трябва или да закупите ново или да се свържете със обслужващият Ви сервиз и да се препрограмира текущото (ако е възможно). Цените за това варират към момента между 100 и 600 лв. (това е при наш анализ към момента, не можем да гарантираме със сигурност). Разбира се ще е необходим и договор за обслужване от сервиз на ФУ.

Ако прецените, че ще Ви е необходим СУПТО, към момента за текущите ни клиенти , с които имаме договор за АС2012,  за допълнителният модул по изискване на НАП ще се наложи да се подпише допълнителен договор за абонамент и поддръжка на СУПТО.

Ако нямате договор с нас за използане на ФСС АС2012 и желаете да закупите модула за Продажби, ще трябва да се подпише договор и да се заплаща на абонаментен принцип. Цените може да видите в нашата  ценова листа.

За въпроси свързани с промените можете да ни пишете на : office@algos.bg