Накратко за всички промени в Националните счетоводни стандарти


В средата на месец декември 2015 година бяха въведени промени в Националните счетоводни стандарти. Те бяха насрочени да влязат в сила от 1 януари 2016 година. На 12 януари 2016-та Министерския съвет внесе постановление за въпросните промени. Ето накратко за тях и в какво точно се състоят те:

 

  1. Въведени са специализираните НСФОМСП – или така наречените Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Те са следствие от необходимостта за транспониране на Директива 2013/43ЕС, издадена и официално утвърдена от Европейския парламент и Евопейския Съвет в края на месец юни 2013 година. Директивата е предимно насочена към правилата на годишните финансови отчети, както и за консолидираните такива, и всички свързани с тях доклади.

 

  • Основно измененията са по повод 1, 24 и 27 стандарт, респективно за Предоставянето на финансови отчети, оповестяването на свързани лица и на консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия.
  • В допълнение обаче и има и нов Стандарт – 42 – той е по повод преминаването към НСС за първи път. Този стандарт е следствие на нова норма в Закона за счетоводството, която норма дава ясни правила за преминаването от МСС към НСС.
  1. Казва се, че големите предприятия могат да преминат към НСС от МСС. От тук следва и обосноваването на НСС само за малките и средни предприятия.
  2. Дават се много нови изисквания за финансовите отчети на предприятията. Ето повече подробности за отделните НС-ти, които са променени:
  • В 1-ви Счетоводен стандарт се променя организацията и начинът на оформление за Баланса и отчета за приходите и разходите. Добавено е изискване за писмени бележки към отчета.
  • В 24-ти Счетоводен стандарт се дава за първи път ясно понятието за свързани лица.
  • В 27-ми Счетоводен стандарт се разширява поради въпросната и горе спомената директива на ЕС. В допълнение, разширено е и понятието, което съставя консолидиран отчет, респективно не съставя такъв.
  • Последно, но не по важност въведеният нов 42-ри Счетоводен стандарт се обявяват някои специални детайли във връзка с преминаване от МСС към НСС.